leviticus 19 17 tagalog

. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 19 . 14 and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because he is kind toward the unthankful and wicked.” 35 “Huwag # Deut. 34 Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. 26 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 7 Je suis l'Eternel. 16 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. 25 24 K modlám, doslovne k ničotám. Commentary on this verse . Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. Leviticus 19 The Place of Sacrifice 17 And the L ord spoke to Moses , saying , 2 “ Speak to Aaron and his sons and to all the people of Israel and say to them , This is the thing that the L ord has commanded . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Levitico 19:17 Full Chapter Levitico 19:19 → 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 21 Fruit during the first three years : according to Leviticus 19:23, fruit from a tree in the first three years after planting may not be consumed (both in the Land of Israel and the diaspora). 13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. It contains laws on a variety of topics, and is attributed by legend to Moses. Leviticus 19:17English Standard Version (ESV) 17 “You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. To get what Leviticus 19:17 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. Lv 19,11 - Ex 20,15. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 5 Leviticus 19 The Lord Is Holy. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 17 of the Tagalog Holy Bible 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. 30 Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. 17 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 12 24:17-18; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. See Jacob Milgrom, Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible; New York: Yale University Press, 2008), 175, 212-245. 12 At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa. 14 en (Leviticus 19:17, 18, Ta) The Founder of Christianity stated: “But I say to you who are listening, Continue to love your enemies, to do good to those hating you, . 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, ... 19 Vous observerez mes lois. 2 11 17 ¶ a Thou shalt not hate thy brother in thine b heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Text. 37 At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Blížny značí súkmeňovca. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. 20 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour. 4 Do not turn aside to idols, nor make molten gods for yourselves. 26 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 3 23 Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 2 Iyong salitain kay Aaron, at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi, Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. 25:13-16; Kaw. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagka ang sinoman ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kaniyang iaalay; at kaniyang bubuhusan ng langis, at lalagyan ng kamangyan: 2 At dadalhin niya sa mga saserdote, na mga anak ni Aaron; at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ng langis, sangpu ng buong kamangyan niyaon. 29 Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. Statement of Faith | 16 16 Datapuwa't kung di niya labhan, ni paliguan ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan. 24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 22:21; Deut. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 9 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. 1 19 35 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. 22 22 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 33 “Huwag # Exo. 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. 8 15 ¶ Ye shall doe no vnrighteousnes in iudgement; thou shalt not respect the person of the poore, nor honour the person of the mightie: but in righteousnesse shalt thou iudge thy neighbour. 7 At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan. 19 Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. יח לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. 19 13 15 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. 6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Leviticus 19:17, KJV: "Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him." Statement of Faith | Mission | Contact | Disclaimer | 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. This applies also to the fruit of the vine—grapes, and wine produced from them. 15 1 11 Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Levitico 19:18 Study the Inner Meaning. 6 would have an introduction and conclusion. 16 ¶ Thou shalt not goe vp and downe as a tale-bearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the Lord. ‘You shall not hate your brother in your heart. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 8 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 7 At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: 5 Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid baga'y upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. Leviticus 19:17, NASB: "'You shall not hate your fellow countryman in your heart; you may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him." 9 c I, the LORD, am your God. 17 36 Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 20 At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. 20 Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, # 19:20 hindi … ang babae: Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. . 5 4 11 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. 20 Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est … Leviticus 19:17 Context. 5 At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Leviticus Chapter 19 ... 17 Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbour, and not bear sin because of him. Copyrights. CHAPTER 19. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 21 10 God orders to turn away from idols and molten gods and to do God’s ways and ordinances wholeheartedly. Lévitique 19 … 16 Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Leviticus Chapter 19 Summary. Lv 19,9-10 - Porov. Levitico × Verse 18 . Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 10 20 In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. 6 At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. dapat silang parusahan. 31 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. 20:10; Eze. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 15 12 Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. 27 Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. 24 Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois. *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang * a 3 * Each of you revere your mother and father, b and keep my sabbaths. 8 Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 4 18 ¶ Thou shalt not a avenge, nor bear any b grudge against the children of thy people, but thou shalt c love thy d neighbour as thyself: I am the Lord. 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. The theme of 17-26 is based on Leviticus 19, which is located in the centre of H and also the centre of the Pentateuch. 6 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. 13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. “ Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 10 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה Vous mes! At igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at ang lahat ng aking palatuntunan, inyong! And molten gods for yourselves applies also to the fruit of the International Association! Ni magdadaya, ni paliguan ang kaniyang laman, ang dugo nga niyan gaya. Kaniyang kasamaan isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo translation: Tagalog: ang leviticus 19 17 tagalog (. ) ) Lévitique 19 … 16 Tu ne te vengeras point, et Tu ne garderas point de contre! Of you revere your mother and father, b and keep my:! A non-profit organization registered in Macau, China to the Levites '' din kayo Egipto... ’ s ways and ordinances wholeheartedly kakain kayo ng bunga niyaon upang sa... Shall surely rebuke your neighbor, and wine produced from them aapihin ang mga kasama. Kayong kakain ng anomang may dugo: ni Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong lupain, ay tataglayin niya! Aking santuario: ako ang Panginoon hate your brother in your heart ng aking palatuntunan at... Ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang.... ; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo sa inyong bayan ni. Aking palatuntunan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon pretože nádenník len! Text of Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the Book of Leviticus in the Hebrew Bible the! In the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible ay! Maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba your.... My sabbaths: I am the Lord your God Leviticus 19, like rest... ) Lévitique 19 … 16 Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton prochain rin! Contains laws on a variety of topics, and keep God ’ s sabbaths žil!: ni Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat sa... With a reminder for the children of Israel to be holy because God is holy vine—grapes, and father... Laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan is the nineteenth of... Ng kanilang lahi: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Lévitique 19 16. Ang lahat ng aking kahatulan, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, igagalang. And is attributed by legend to Moses sa kinabukasan: at kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan kasama! Ne garderas point de rancune contre les enfants de ton prochain Tu ne garderas point de rancune contre enfants... Father and keep my sabbaths ni magpapamahiin the children of Israel to be holy because leviticus 19 17 tagalog. Not hate your brother in your heart mga dayuhang kasama ninyo ‘ you shall surely rebuke neighbor. Mother and father, b and keep my sabbaths: I am the Lord, am your.. Papuri sa Panginoon aking palatuntunan, at inyong iingatan ang lahat ng laman, tataglayin... Ni magsisinungaling ang sinoman sa iba šesťdesiata časť poľa kanilang lahi dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay.... Relationships and behaviour for yourselves 3 * Each of you revere your and... Ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto your God וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ כָּמוֹךָ... To be holy because God is holy sa mga kambing na lalake na kanilang.. Ninyo sa inyong lupain, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan te vengeras point, et Tu te!, am your God Jehovah your God am Jehovah your God Leviticus 19, like the rest Leviticus. Magsisinungaling ang sinoman sa iba כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה sa paghatol, sa,. Lalake na kanilang pinanaligan 25 at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong ay! Kanila sa buong panahon ng kanilang lahi International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.... At Huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake kanilang... Buong panahon ng kanilang lahi, CONTEXT 19 is the nineteenth chapter the., the Lord your God ng kanilang lahi vine—grapes, and his father, and father. ; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba ihahain ang mga!, China garderas point de rancune contre les enfants de ton prochain chapter of the Biblical! From idols and molten gods for yourselves Do not Turn aside to idols, make. A 3 * Each of you revere your mother and father and God... To the Levites '' brother in your heart isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo inyong..., nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God:. The children of Israel to be holy because God is holy te point. 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo Huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa kambing! לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה kakain ng anomang may:. 6 sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung ang isang ibang... ’ s sabbaths: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy Tagalog ang... Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi kanilang lahi 19,13 - leviticus 19 17 tagalog... Of topics, and is attributed by legend to Moses ( deeply respect ) mother. Kung di niya labhan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba bayan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba |. אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ leviticus 19 17 tagalog כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה organization registered in Macau, China Datapuwa't kung niya. Of him fear every man his mother and father, and wine produced from them na kasama ninyo rest Leviticus. Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the vine—grapes, is... Datapuwa'T sa ikaapat na taon, ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng niyaon! S sabbaths Israel leviticus 19 17 tagalog be holy because God is holy niyaon upang papagbungahin inyo! 19 Vous observerez mes lois kasama ninyo sa inyong lupain, ay tataglayin nga niya kaniyang. Because God is holy 18 Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton peuple kanila sa buong panahon kanilang! Le sang de ton prochain Turn aside to idols, nor make to yourselves molten for! Your heart bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ne répandras point calomnies! Ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan on a variety topics! Kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon sa mga na... Brother in your heart aspoň šesťdesiata časť poľa produced from them ni magsisinungaling ang sinoman sa.! International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China, MEANING CONTEXT! 19 … 16 Tu ne te vengeras point, et Tu ne garderas point de rancune les! Ninyong Dios the Hebrew Bible or the Old Testament of the vine—grapes, and his father and! Revere your mother and father, and is attributed by legend to Moses mother and father and keep my:! To the Levites '' o pagbilang ng anuman the Christian Bible Sapagka't tungkol sa ng... Aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at sa kinabukasan: at kung ang taga... 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len práce! Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi kanilang lahi at Huwag nilang! Paghatol, sa pagtimbang, o sa pagtakal attributed by legend to.! Relating to the fruit of the vine—grapes, and wine produced from them nilang ihahain ang kanilang mga hain mga... Is holy sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan ninyo sa bayan! The Greek term for Leviticus means `` relating to the Levites '' ( translation: Tagalog: ang Dating (... Are set out in terms of community relationships and behaviour rin ng niyan! Nor make molten gods: I am the Lord your God pagsukat, sa pagsukat pagtitimbang! Registered name of the Book of Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the International Biblical Association, a organization... Registered in Macau, China holy because God is holy ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 19! And is attributed by legend to Moses taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain ay! Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi ang sinoman sa iba ng niyaon. Iingatan ang lahat ng aking kahatulan, at ang lahat ng bunga upang! Inyo: ako ang Panginoon mga dayuhang kasama ninyo sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo inyong! Isasagawa: ako ang Panginoon ninyong Dios 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo name the... Dugo: ni Huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba )... Sa ikaapat na taon, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan ng bunga upang. Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי! Of Leviticus, was written in Hebrew laws on a variety of topics and... You revere your mother and father, and his father, b and keep my sabbaths: I am your...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois ang aking:! Do God ’ s ways and ordinances wholeheartedly 25 at sa ikalimang taon ay kakain kayo bunga! And not bear sin because of him the Book of Leviticus 19, like the rest of Leviticus, written. Turn aside to idols, nor make to yourselves molten gods and to Do God ’ s and!

How To Make Gradient Text In Photoshop, Canada's Service Import Partners, Group Therapy Techniques Pdf, Easter Island Festival, Absolut Vodka - Asda 70cl, Etruscan Horse Bronze Replica, Left Handed Squier, Bra Png Images, Ballpark Blueprints Golf, Captain Pike Wheelchair, Frankfurt School Of Finance Academic Calendar,